Zabezpieczenie imprez masowych – co warto wiedzieć

Najbardziej znanym typem imprez są imprezy masowe co definiuje Art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zgodnie z ustawą imprezy masowe możemy podzielić na następujące kategorie:

1. Impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach/urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:
na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.
w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 500;

2. Impreza o charakterze sportowym – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:
-stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej nie mniej niż 300

3. Impreza meczu piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, wynosi nie mniej niż 1.000;

Każdy organizator imprezy masowej musi zrealizować szereg działań, dzięki którym bezpieczeństwo będzie zapewnione na najwyższym poziomie.
Zatrudniona firma ochroniarska powinna posiadać aktualne koncesje, aktualne badania pracowników, upoważnienia wydane przez organizatora w celu weryfikacji uczestników wydarzenia.

Na tego typu imprezach są zatrudniani przede wszystkim pracownicy kwalifikowani , którzy są przeszkoleni w kierunku samoobrony i działań w sytuacjach nadzwyczajnych. Każdy pracownik kwalifikowany na takiej imprezie musi być odpowiednio ubrany, wyposażony i oznakowany. Ilość pracowników kwalifikowanych na imprezie masowej jest zależna od wielkości i potrzeb danego wydarzenia.

Zadania pracownika kwalifikowanego na imprezie masowej to:
-kontrola ruchu osobowego oraz kołowego
-uniemożliwianie wejścia na teren obiektu osobom niepowołanym i nieupoważnionym (mi.n. osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających),
-czynnie przeciwdziałanie ewentualnym próbom kradzieży, napadom rabunkowym, dewastacji mienia oraz innym zachowaniom niepożądanym,
-niedopuszczanie osób postronnych do chronionych osób/obszarów,
-ochrona mienia oraz osób przed potencjalnymi zagrożeniami,
-udanie się na miejsce w celu interwencji w przypadku nieprawidłowości,
-koordynacja ewentualnej akcji ewakuacyjnej,

Imprezy masowe zawsze są wspomagane przez Policję, która ma swoje zespoły w wewnątrz obierku/wydarzenia jak i na zewnątrz.

Do imprez masowych nie zaliczany imprez:
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników
– jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć;

W celu zabezpieczenia mniejszych imprez wystraszy zatrudnić pracownika ochrony który został przeszkolony specjalnie pod ten dany obiekt/wydarzenie. Pracownik musi być świadomy swoich działań, reagować odpowiednio na sytuacje zakłócające dane wydarzenie, powinien umieć pokierować ludzi do wyjścia ewakuacyjnego w razie potrzeby. Taki pracownik nie posiada uprawnień do posiadania/użycia środków przymusu bezpośredniego, jednak w razie potrzeby w sytuacjach nadzwyczajnych można posiłkować się grupami interwencyjnymi które posiadają takie uprawnienia.

Imprezy masowe mają specjalne wymogi i nie da się zaoszczędzić na pracownikach ochrony bo muszą posiadać kwalifikacje, umundurowanie i odpowiedni sprzęt a co za tym idzie stawka za ich pracę jest dużo wyższa .

Jeśli nie organizujemy imprezy masowej warto zatrudnić firmę ochroniarską posiadającą ochroniarzy z doświadczeniem, którzy nie posiadają wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ale są odpowiednio przeszkoleni. Taki pracownik podlega pod Kierownika Ochrony który odpowiada za jego przeszkolenie i wprowadzenie na obiekt. Przy zatrudnieniu niekwalifikowanego pracownika ochrony bezpieczeństwo zostanie zachowane a koszty nie nadwyrężą zaplanowanego budżetu.